Waga - PNK  -  Konstrukcja Mechaniczna

WAGA - waga do ważenia wagonów w ruchu

PNK - urządzenie do pomiarów nacisków kół w ruchu

Oferowane urządzenia WAGA i PNK mają jednakową konstrukcję mechaniczną. Podstawowe cechy układu mechanicznego tych urządzeń są następujące:

  • urządzenie jest bezfundamentowe,
  • montaż nie wymaga prowadzenia prac budowlanych,
  • urządzenie jest montowane w istniejącym torze,
  • urządzenie nie zmienia parametrów technicznych istniejącego toru,
  • czujniki siły (projektu i produkcji DYNAMIC) są montowane w otworach szyn - wykonanych zgodnie z normą PN-84/H-93421 "Szyny normalnotorowe".

    Z wykonanych prac naukowo-badawczych, jak również przeprowadzonych na ich podstawie eksperymentów wynika, że aby ważyć pojazdy szynowe lub mierzyć naciski statyczne poszczególnych kół, podczas ruchu pojazdów, należy wykonywać pomiary wielokrotnie, w celu uzyskania założonej dokładności pomiarów. Dlatego oferowane urządzenia mierzą siły wielokrotnie.

    Na rysunkach poniżej pokazano i opisano poszczególne strefy toru zajmowane przez całe urządzenie pomiarowe, jak również rozplanowanie instalowanych w szynach czujników, przedstawiając w ten sposób konstrukcję mechaniczną urządzeń WAGA i PNK.

Strefa Stanowiska Pomiarowego

Strefa Stanowiska Pomiarowego - całkowita długość toru zajmowana dla potrzeb urządzenia WAGA lub PNK., dzieli się na:

 • dwa Odcinki Najazdowe, po jednym z każdej strony Strefy Pomiarowej, długość tych odcinów zależy od maksymalnej prędkości przejazdu, przy której mają być wykonywane pomiary.
 • Strefę Pomiarową.

Strefa Pomiarowa

Strefa Pomiarowa - część toru, na której podczas przejazdu pojazdów są wykonywane pomiary sił. W tej strefie znajdują się Przekroje Pomiarowe, oznaczone na rysunku P1, P2, ... Pm. , przy czym:

 • m - Ilość Przekrojów Pomiarowych zależy od dokładności pomiarów jaką mamy uzyskać na stanowisku.
 • delSi - odległości pomiędzy kolejnymi Przekrojami Pomiarowymi - Pi-1 i Pi, których wartość zależy również od dokładności pomiarów jaką mamy uzyskać na stanowisku. 

Przekrój Pomiarowy - projekt CAD

Przekrój Pomiarowy - rzeczywiste wykonanie

    Przekrój Pomiarowy - oznaczony na rysunku Pi stanowi odcinek toru o długości T, zawarty pomiędzy dwoma sąsiednimi podkładami.

Przekrój Pomiarowy składa się z:

 1. Pomostu Pomiarowego lewego oznaczonego L stanowiącego odcinek szyny lewej toru o długości T,
 2. Pomostu Pomiarowego prawego oznaczonego R stanowiącego odcinek szyny prawej toru o długości T,

Pomost Pomiarowy - projekt CAD

Pomost Pomiarowy - rzeczywiste wykonanie

     Pomost Pomiarowy lewy - oznaczony L, należący do i-tego Przekroju Pomiarowego oznaczonego Pi, stanowi odcinek lewej szyny toru, pomiędzy sąsiednimi podkładami, o długości T.

    Czujniki Pomiarowe oznaczone CiL1 i CiL2 (projektu i produkcji DYNAMIC) są montowane w szyjce szyny w otworach wykonanych zgodnie z normą PN-84/H-93421 "Szyny normalnotorowe".

    Odcinek Pomostu Pomiarowego o długości W, pomiędzy  Czujnikami Pomiarowymi - CiL1 i CiL2, jest odcinkiem szyny, na którym są wykonywane pomiary podczas ważenia wagonu w ruchu lub podczas pomiarów nacisków poszczególnych kół, również w ruchu.

    Każdy Pomost Pomiarowy podlega Wzorcowaniu po zakończeniu instalacji urządzeń WAGA lub PNK.


  Data ostatniej modyfikacji: